omf_sub
 
작성일 : 11-04-21 15:52
인도네시아 비전트립
 글쓴이 : 관리자
조회 : 1,316  

기    간 : 2011년 7월 1일(금) - 9일(토) 
인    원 : 8명
장    소 : 인도네시아 자카르타, 수마트라
내    용 : 땅밟기-기도, 도시빈민사역, 학생들과 문화교류, M사역지 방문 등
대    상 : M사역 헌신자, 선교관심자, OMF 관심자 및 패밀리 멤버
비    용 : 약 120 만원
문    의 : TEL : 02-455-0261, 0271
              E-mail : kr-com@omf.net (최성주 간사)
마    감 : 2011년 6월 4일(금) 까지